Μελέτες Κόστους – Ωφέλειας (CBA)

Η Ανάλυση κόστους-ωφέλειας (ΑΚΩ) είναι ένα σύνολο μεθόδων και διαδικασιών για την αξιολόγηση ενός έργου ή μίας επένδυσης. Περιλαμβάνει την ποσοτικοποίηση του κόστους και την εκτίμηση του κέρδους του έργου/επένδυσης. Το κόστος και τα οφέλη αξιολογούνται σε σχέση µε προκαθορισµένους στόχους.

Οι δράσεις των ΑΚΩ περιλαμβάνουν:

  • Προσδιορισμό και αποτίμηση χρηµατικά όλων των πιθανών συνεπειών (χρηµατοοικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές κ.λπ. )
  • Καθορισμό του κόστους και των οφελών του έργου.
  • Εξέταση των αποτελεσμάτων συνολικά (καθαρά οφέλη)
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά µε το εάν το έργο είναι επιθυµητό και αξίζει να υλοποιηθεί