Υπηρεσίες

Κυκλοφοριακές μελέτες

Η κυκλοφοριακή μελέτη είναι μια λεπτομερής έρευνα σχετικά με το σύστημα μεταφορών μιας συγκεκριμένης περιοχή στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας. Ενδεικτικές προτάσεις περιλαμβάνουν:

Εφαρμογή Parkey

Η εφαρμογή ParKey ενημερώνει τους χρήστες, ανάλογα με την ώρα και την ημέρα του έτους, πόσο πιθανό είναι να βρουν έναν κενό χώρο στάθμευσης στο δρόμο ή εκτός δρόμου (συμβατικό όχημα, όχημα με ειδικές ανάγκες, ηλεκτρικό όχημα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα) στον προορισμό τους. Μέσω του δυναμικού χάρτη και της χρωματικής κωδικοποίησης, οπτικοποιεί όλους τους δρόμους κοντά […]

Επιθεωρήσεις – Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας

Οι έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ) αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας μιας οδού τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και σε αυτό της λειτουργίας. Στο πλαίσιο των Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνεται η επιθεώρηση και εξέταση της ασφάλειας μιας οδού στο στάδιο προγραμματισμού, σχεδιασμού ή λειτουργίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Περισσότερα…

Κυκλοφοριακές Μετρήσεις – Έρευνες Ερωτηματολογίων

Οι κυκλοφοριακές μετρήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη συνολική λειτουργικότητα των δρόμων και γενικότερα των πόλεων, αφού μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη διαφορετικών λύσεων οδοποιίας και διαχείρισης της κυκλοφορίας. Κύριος στόχος των κυκλοφοριακών μελετών είναι να παρέχεται στους οδηγούς ασφαλής και αποτελεσματική κυκλοφορία.

Περισσότερα…

Μελέτες στάθμευσης

Η στάθμευση αποτελεί παράγοντα στον σχεδιασμό για βιώσιμες κοινότητες. Η σημασία των μελετών στάθμευσης έγκειται στον εντοπισμό ανισορροπιών προσφοράς/ζήτησης, την αξιολόγηση της ασφάλειας και της συμφόρησης και την παροχή λύσεων που βελτιώνουν την αστική κινητικότητα και αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις, με τελικό στόχο τη σύνθεση μίας συνολικής ποιότητας ζωής.

Περισσότερα…

Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Ωφελούνται άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τυφλοί, γενικότερα όλα τα άτομα ΑμΕΑ, αλλά και όλοι οι ευάλωτοι χρήστες της οδού (κυρίως πεζοί) που πλέον με το ΣΑΠ εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη, ασφαλής και βιώσιμη κινητικότητά τους εντός της πόλης.

Περισσότερα…

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητκότητας (ΣΒΑΚ)

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) παρουσιάζει, ή συνδέεται με μια υπάρχουσα, μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής και ειδικότερα της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο βραχυπρόθεσμης υλοποίησης της στρατηγικής, προσδιορίζοντας τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, κατανέμοντας σαφώς αρμοδιότητες και επισημαίνοντας τους απαιτούμενους χρηματοοικονομικούς πόρους.

Περισσότερα…

Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) είναι ένα πρόγραμμα που αφορά χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο. Το πρόγραμμα αυτό εκπονείται από τους δήμους με βάση το άρθρο 17 του ν. 4710/2020. Η Περιοχή Μελέτης βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια των δήμων και η Ομάδα Εργασίας
συστήνεται από τον Φορέα Εκπόνησης.

Περισσότερα…

Σχεδιασμός Κόμβων

Οι κόμβοι αποτελούν σημαντικό μέρος ενός οδικού δικτύου επειδή, σε μεγάλο βαθμό, η ασφάλεια, η ταχύτητα, το κόστος λειτουργίας και η κυκλοφοριακή ικανότητα στο οδικό δίκτυο εξαρτώνται από την ποιότητα λειτουργίας των κόμβων του. Ο σχεδιασμός κυκλικών κόμβων, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε ισόπεδους κόμβους, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος διεθνώς.

Στόχο των κυκλικών κόμβων αποτελεί η άνετη, ταχεία και πρωτίστως ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται στην περιοχή του κόμβου, είτε αστική είτε υπεραστική.

Περισσότερα…

Μελέτες Κόστους – Ωφέλειας (CBA)

Η Ανάλυση κόστους-ωφέλειας (ΑΚΩ) είναι ένα σύνολο μεθόδων και διαδικασιών για την αξιολόγηση ενός έργου ή μίας επένδυσης. Περιλαμβάνει την ποσοτικοποίηση του κόστους και την εκτίμηση του κέρδους του έργου/επένδυσης. Το κόστος και τα οφέλη αξιολογούνται σε σχέση µε προκαθορισµένους στόχους.

Περισσότερα…