Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητκότητας (ΣΒΑΚ)

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) παρουσιάζει, ή συνδέεται με μια υπάρχουσα, μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής και ειδικότερα της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο βραχυπρόθεσμης υλοποίησης της στρατηγικής, προσδιορίζοντας τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, κατανέμοντας σαφώς αρμοδιότητες και επισημαίνοντας τους απαιτούμενους χρηματοοικονομικούς πόρους.

Οι κύριες ενότητες ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) περιλαμβάνουν:

  • Δημόσια συγκοινωνία
  • Βάδισμα και ποδηλασία
  • Διαλειτουργικότητα
  • Ασφάλεια αστικών οδών
  • Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
  • Αστική εφοδιαστική
  • Διαχείριση κινητικότητας
  • Ευφυή Συστήματα Μεταφορών