Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) είναι ένα πρόγραμμα που αφορά χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο. Το πρόγραμμα αυτό εκπονείται από τους δήμους με βάση το άρθρο 17 του ν. 4710/2020. Η Περιοχή Μελέτης βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια των δήμων και η Ομάδα Εργασίας συστήνεται από τον Φορέα Εκπόνησης. Οι κύριες δράσεις του ΣΦΗΟ περιλαμβάνουν:
  • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης
  • Χωροθέτηση σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης
  • Μελέτη κόστους – οφέλους και μεθοδολογία υλοποίησης
  • Σχέδιο και χρονικός προγραμματισμός